Algemene voorwaarden

1 Overeenkomst, offerte en toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever ende opdrachtnemer (hierna: Original Sense) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Original Sense. 

 

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief btw. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Original Sense verstrekte gegevens waarop Original Sense de offerte baseert.

 

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Original Sense begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Original Sense pas nadat deze schriftelijk door Original Sense zijn bevestigd.

 

1.4 Algemene voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

 

1.5 Omdat de werkzaamheden door Original Sense volledig of in hoge mate maatwerk is, is het herroepingsrecht voor zowel consumenten als bedrijven, niet van toepassing op de overeenkomst.

 

1.6 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Original Sense wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Original Sense, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

 

2 De uitvoering van de overeenkomst

 

2.1 Original Sense spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelend ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Original Sense de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Original Sense mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Original Sense aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

2.3 Een door Original Sense opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Original Sense: a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

 

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

 

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Original Sense meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

 

3 Inschakelen van derden

 

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Original Sense, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

 

3.2 Wanneer Original Sense op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Original Sense namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Original Sense volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/ of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

 

3.4 Wanneer Original Sense, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Original Sense de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

 

3.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Original Sense derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Original Sense. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

 

3.6 Original Sense is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Original Sense zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Original Sense kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

 

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 

4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Original Sense. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Original Sense daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

 

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

4.3 Original Sense heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Original Sense het resultaat zonder vermelding van de naam van Original Sense openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Original Sense tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, lms, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Original Sense, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Original Sense jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

 

5 Gebruik van het resultaat

 

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Original Sense, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

 

5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

 

5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Original Sense kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

 

5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of de nitieve resultaat, heeft Original Sense recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

 

5.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden; c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

 

5.6 Original Sense heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

 

6 Honorarium en kosten

 

6.1 Original Sense heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

 

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Original Sense voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk) proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

 

6.3 Wanneer Original Sense door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Original Sense gehanteerde honorariumtarieven. Original Sense zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

 

6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Original Sense kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Original Sense zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

 

 

7 Betaling en opschorting

 

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. 

 

7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken blijven eigendom van Original Sense totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan Original Sense op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Original Sense zijn voldaan.

 

7.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. btw bedragen.

 

7.4 Original Sense draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Original Sense het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen. 

 

7.5 Original Sense mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Original Sense door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 

 

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 

8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Original Sense, of wanneer Original Sense de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Original Sense redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Original Sense op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

8.3 Zowel Original Sense als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

 

8.4 Wanneer de werkzaamheden van Original Sense bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Original Sense blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

 

 

9 Garanties en vrijwaringen

 

9.1 Original Sense garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Original Sense garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

 

9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Original Sense of door Original Sense bij de opdracht ingeschakelde derden, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Original Sense jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

 

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Original Sense voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

 

10 Aansprakelijkheid

 

10.1 Original Sense dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

 

10.2 Original Sense is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Original Sense toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Original Sense voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Original Sense, is de aansprakelijkheid van Original Sense beperkt tot het honorarium van Original Sense voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 10.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Original Sense uitkeert. Het bedrag waarvoor Original Sense in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

 

10.4 Original Sense is niet aansprakelijk voor fouten in de content van een ontwerp, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Onder content wordt verstaan: alle foto’s, video’s, teksten en andere vormen van communicatie uitingen die door Original Sense voor het ontwerp zijn gebruikt.

 

10.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaren vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

 

11 Hostingdiensten

 

11.1 Tot de bedrijfsvoering van Original Sense behoort tevens de mogelijkheid tot levering van hostingdiensten. Indien overeengekomen zal Original Sense hostingdiensten aan de opdrachtgever leveren. Original Sense kan de hosting uitbesteden aan een derde, in welk geval deze voorwaarden onverminderd van toepassing blijven op de door Original Sense geleverde hostingdiensten.

 

11.2 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal de opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De opdrachtgever zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het plaatsen van één of meer in de overeenkomst genoemde webpagina’s van een website. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor de opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima en onderhevig aan de huisregels van Original Sense zoals opgesteld ten behoeve van en geldend voor afnemers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door de opdrachtgever is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Original Sense een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

 

11.3 Indien de overeenkomst de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal Original Sense, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van Original Sense met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de door Original Sense gehoste website. Original Sense is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van de opdrachtgever of die van derden.

 

11.4 Indien de dienstverlening van Original Sense op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Original Sense telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. Original Sense kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Original Sense zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen. Original Sense kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Original Sense.

 

11.5 De overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

 

11.6 Indien Original Sense op grond van de overeenkomst diensten voor de opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal Original Sense een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand stellen. Original Sense aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door de opdrachtgever beoogde resultaten.

 

11.7 De opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Original Sense gebruikelijke tarieven verschuldigd.

 

11.8 Original Sense staat er niet voor in dat een door de opdrachtgever gewenste domeinnaam aan de opdrachtgever wordt toegekend.

 

11.9 Original Sense is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. De opdrachtgever staat er jegens Original Sense voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. De opdrachtgever vrijwaart Original Sense voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van de opdrachtgever niet door Original Sense is geregistreerd.

 

11.10 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen omvat de overeenkomst ook het aan de opdrachtgever ter beschikking stellen van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking te stellen e-mailadressen overeenkomen.

 

 

12 Uitvoering hostingdiensten

 

12.1 Original Sense zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Original Sense worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Original Sense uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

12.2 Original Sense zal zich inspannen zoals in redelijkheid van haar kan worden verlangd, om de server waarop de hostingdiensten worden verleend en de website te beveiligen tegen onbevoegde toegang. 

 

12.3 Original Sense verricht de dienstverlening slechts in opdracht van opdrachtgever. Indien Original Sense op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

12.4 Original Sense kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal Original Sense opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van opdrachtgever.

 

12.5 Original Sense kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. Original Sense zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met opdrachtgever.

 

12.6 In aanvulling op het bepaalde in 12.5 vallen onder onderhoud geen aanpassingen, wijzigingen of herstellingen van onvoorziene, van buitenaf komende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – hacken van de website. Tevens valt niet onder onderhoud het aanpassen van de website wegens een wijziging in een application programming interface van derden (API). Onder API wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). In al deze gevallen is Original Sense gerechtigd om de daarmee gepaard gaande kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

13 Einde hostingdiensten

 

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of Original Sense de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden vóór het einde van de betreffende periode.

 

13.2 Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal Original Sense bij of na het einde van de overeenkomst – tegen betaling door opdrachtgever van een dan door Original Sense te bepalen vergoeding alsook met inachtneming door opdrachtgever van alle andere dan door Original Sense bepaalde condities – meewerken aan het overzetten van de website en het bijbehorende domein naar opdrachtgever of naar een andere aanbieder van webhostingdiensten.

 

 

14 Uitsluiting aansprakelijkheid hostingdiensten

 

14.1 Original Sense staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Original Sense kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door Original Sense gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.

 

14.2 Original Sense is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. Opdrachtgever zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig controleren. 

 

14.3 Opdrachtgever zal op basis van de door Original Sense verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Original Sense verklaart zich bereid om op verzoek van opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door opdrachtgever tegen door Original Sense te stellen (financiële) voorwaarden. Original Sense is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens.

 

14.4 Bij opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door opdrachtgever worden verwerkt. Opdrachtgever staat er jegens Original Sense voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Original Sense tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van deze overeenkomst.

 

14.5 Voor het overige geldt hetgeen bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

 

 

15 Verwerking persoonsgegevens

 

15.1 Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door opdrachtgever of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website of anderszins door Original Sense gehost of verwerkt worden.

 

15.2 Onverminderd het overig bepaalde in deze Algemene Voorwaarden ligt bij opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door opdrachtgever worden gehost of verwerkt. Opdrachtgever staat er jegens Original Sense voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Original Sense tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 

15.3 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Privacywetgeving – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat Original Sense ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ in de zin van de AVG is. Opdrachtgever zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Original Sense begrepen en komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

 

15.4 Voor de wijze waarop Original Sense binnen eigen organisatie omgaat met privacy en persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacy- en cookiestatement.

 

 

16 Slotbepalingen

 

16.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Original Sense wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

 

16.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Original Sense gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Original Sense.

 

16.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Original Sense of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

16.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

16.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

 

16.6 Op de overeenkomst tussen Original Sense en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Original Sense is gevestigd, dit ter keuze van Original Sense, kennis van geschillen tussen Original Sense en opdrachtgever.